Beskæftigelse

FLERE I ARBEJDE …

Jeg vil skabe flere arbejdspladser, investere i den ledige, sikre uddannelse og opkvalificering samt bekæmpe social dumping.

Jeg tror på, at langt de fleste mennesker i Næstved ønsker et meningsfuldt arbejde, at bidrage til samfundet og at kunne forsørge sig selv og sin familie. Det er godt for fællesskabet, fordi netop kernevelfærden bygger på forudsætningen om, at der er flere der bidrager, end der modtager. Derfor er det vigtigt … at kan du arbejde, så skal du arbejde.

Jeg bliver ked af, at alt for mange i Næstved står uden for arbejdsmarkedet, og alt for mange ikke har de færdigheder og de uddannelser, der kræves på et moderne arbejdsmarked. Jeg ønsker at flere skal i arbejde ved, at der skabes flere arbejdspladser, at social dumping bekæmpes, at mulighederne indenfor beskæftigelsesreformerne udnyttes fuldt ud og ikke mindst opkvalificere de mange ufaglærte vi har i Næstved Kommune.

Jeg tror, at det bliver afgørende for erhvervsudviklingen og væksten i Næstved, at ufaglærte og ledige bliver klædt på til at opfylde de krav, som nuværende og kommende virksomheder efterspørger.

Uddannelse og opkvalificering …
Jeg vil styrke indsatsen for at uddanne og opkvalificere alle lønmodtagere i Næstved, særligt de ufaglærte, ansatte med mindst uddannelse og de 13.000 borgere, der lige nu står udenfor arbejdsmarkedet.

Jeg ved, at der blandt de borgere, som står udenfor arbejdsmarkedet, er problematikker og udfordringer som gør, at enkelte ikke kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det skal vi respektere og understøtte, således at penge og kræfter bruges hensigtsmæssigt og med menneskelig omtanke. Jeg synes, at det er særligt vigtigt, at kommunen ikke optræder med bind for øjnene, og derved utilsigtet tilsidesætter borgeres rettigheder ved at udvikle et pligtbegreb, som aldrig må tiltænkes de svageste borgere i vores kommune.

Jeg vil, som en naturlig ting, tage udgangspunkt i Næstved Kommunes beskæftigelsesplan, vel vidende, at der nogle gange er et stykke vej fra bogstaver på papir til handling i praksis. Den kan ikke stå alene, så derfor vil jeg arbejde for, at der over de kommende 5 år skal gøres op mod 2000 ufaglærte til faglærte ved bl.a. og på forskellig vis, at give kompensation til ledige i uddannelse og udvikle voksen- og efteruddannelsesindsatsen. Det skal ske gennem øget dialog med erhvervslivet i forhold til efterspørgsel, behov og fælles forpligtigelser.

Derudover skal ordblindescreening og afdækning af manglende boglige færdigheder, være med til, eksempelvis via sociale klausuler, at sikre flere praktikpladser og derved også styrke erhvervsuddannelserne.

Fattigdom får ikke folk i job …
Det er vigtigt at få mennesker tættere på varig beskæftigelse. Det er vejen frem – for at sikre udvikling og vækst i Næstved Kommune og selvværd for dig og mig. Arbejdsmarkedsreform, kontanthjælpsloft, integrationsydelse er alle ambitiøse tiltag med det for øje at skabe øget beskæftigelse. De er desværre ikke uden behov for justering.

Tiltagene har ikke fået den store beskæftigelseseffekt. De har betydet flere økonomisk trængte familier, flere på kanten af samfundet og flere børn, der vokser op under stramme økonomiske kår – alt sammen noget der i stor grad har været med til at skabe frustrationer og fastholde borgere i afmagt og offentlig forsørgelse.

Jeg er parat til at udfordre lovgivningen, således at vi, som kommune, kan styrke indsatsen for de borgere, der har størst behov, ud fra vores særinteresser, vores lokalkendskab og vores mulighed for lokal udvikling.

Jeg vil investere i den ledige bl.a. ved at lade overførselsindkomster følge borgere ind i uddannelse og fastholdelse i varig beskæftigelse.

Sociale klausuler og social dumping …
Jeg går ind for sociale klausuler og en hård kurs mod social dumping. Alt arbejde skal udføres og ske på danske løn- og arbejdsvilkår. Man skal have en løn, man kan leve af, og et arbejde, man ikke bliver syg af.

Jeg ønsker at indsatsen mod social dumping og sociale klausuler sættes på dagsordenen i forhold til erhvervslivets øgede rekruttering af udenlandske faglærte. Det samme erhvervsliv ”dækker” sig ind under, at der ikke er nok faglærte – et kuriosum idet det er det selvsamme erhvervsliv, der bl.a. har forsømt at investere i lærlinge og efteruddannelse samt været reelt interesseret i et formaliseret samarbejde på beskæftigelsesområdet i Næstved Kommune.