Borgerdemokrati og ansvar

MIT SYN PÅ ET NÆSTVED I BALANCE OG UDVIKLING …

At være i balance kan være svært. Et lille skub eller noget uforudset kan få balancepunktet til at tippe. Sådan er det også i politik. Når Socialdemokraterne i Næstved påtager sig ansvaret for Næstved Kommune, skal vi arbejde for at sikre, at der ikke er noget, der kan bringe vores fællesskab ud af balance økonomisk, socialt og miljømæssigt. Vores kommune skal være i balance, således at der er plads til alle – og plads til at vi kan rette, hvor der er ubalance.

  • Næstved i balance betyder et serviceniveau, hvor der kan tages hånd om alle borgere, når det er nødvendigt.
  • Næstved i balance betyder balance mellem den skat borgerne betaler, og de ydelser kommunen leverer.
  • Næstved i balance betyder en blandet boligmasse, hvor der både prioriteres almene og private boliger.
  • Næstved i Balance betyder at nærområderne oplever samhørighed med bykernen. 
  • Næstved i balance er en kommune, hvor fællesskaber har en stærk rolle.
  • Næstved i balance er en kommune, hvor erhvervslivet trives, udvikles og styrkes.

Men balance betyder ikke status quo eller stilstand. Derfor skal Socialdemokratiet være garanten for  fortsat fremdrift og udvikling af vores kommune.

“For mig er det en selvfølge at inddrage borgerne i de politiske beslutningsprocesser. Det er selve forudsætningen for et levende og velfungerende demokrati, og borgerinddragelse skal derfor gennemsyre de politiske processer”

Aktive borgere giver bedre beslutninger.

Det lokale, nære og levende demokrati og borgerinddragelse skal fastholdes og udbygges. Borgerinddragelse er et princip, og beslutningerne bliver bedre, når man inddrager brugere og andre interessenter.

Det er borgerne som er tættest på, og kommunen skal fortsat lytte til borgernes ideer, erfaringer og betænkeligheder for at sikre bedre kvalitet i beslutningerne. Dette kan ske gennem borgermøder, sociale medier, opsøgende indsats eller lignende. Det ville være fantastisk at indføre begrebet “Nærdemokrati til en million” som et økonomisk råderum, hvor foreningsliv, lokalråd og borgerforeninger kunne byde ind på løsninger og fordelingen af de økonomiske midler. Det vil styrke borgerinddragelsen og udvikle nærdemokratiet.

“Et rigt og mangfoldigt foreningsliv er noget af det, der bedst kendetegner Den danske Velfærdsmodel, og for Socialdemokratiet er det vigtigt at understøtte de frivillige kræfter, der sikrer tilbud til børn, unge, voksne og gamle – uanset interesser. Dog må frivillighed aldrig blive en erstatning for den kommunale velfærd kun et supplement, der øger kvaliteten”

Medborgerskab og frivillighed

Vi skal sætte pris på den indsats, kommunens tusinder af frivillige gør hver eneste dag for at sikre et stærkt og mangfoldigt tilbud til vores borgere. Derfor vil jeg understøtte de frivillige foreningers arbejde. Alle kommunens foreninger skal indgå i det formelle og uformelle demokrati, og det er min vision at skabe større sammenhængskraft mellem kommunens foreninger, skabe bedre vilkår for foreningerne, og give større anerkendelse til den frivillige indsats.

I kernevelfærden skal det bærende princip for Socialdemokratiet være, at frivillige aldrig må overtage kerneopgaver fra kommunens medarbejdere – frivilliges indsats er et supplement til kernevelfærden. Det skal i så høj grad som muligt være den enkelte, der ønsker at yde en frivillig indsats, der sætter rammen i samarbejde med institutionerne. Vores institutioner skal være åbne for frivilliges bidrag og ønsker.

“Borgerne i Næstved skal kunne stole på, at Socialdemokratiet sætter den enkelte borgers behov først. Socialdemokratiet vil sikre, at der er dialog med borgeren om borgerens ønsker og om de muligheder, der er indenfor for fællesskabets rammer”

Socialdemokratiet som borgernes tillidsmand

Når borgeren møder Næstved Kommune, skal borgeren mødes med imødekommenhed, respekt og hjælpsomhed. Der skal være grundlæggende tillid til borgeren, og de beslutninger, der træffes, skal stræbe mod at sikre borgeren de bedst mulige rammer for borgerens ønsker og videre udvikling.

Det kan ikke accepteres, at det eneste parameter for en beslutning er en økonomisk vurdering. Dette skal ske ved at oplyse borgeren om:

  • Hvad de har ret til.
  • Hvad der vurderes som den bedste løsning for borgeren.
  • Tage i betragtning, hvad borgeren selv vurderer som den rigtige løsning.

Kommunens medarbejdere skal sikre, at borgeren får den hjælp og understøttelse, der giver mest mening for den enkelte og for kommunen som helhed.